Informació identificativa del responsable de tratamiento

Razón Social del Responsable CIF
BLAU SISTEMAS, S.L. B62583059
Dirección:
AV. RAMON ESCAYOLA 124
Población: Código Postal:
SANT CUGAT DEL VALLÈS – BARCELONA (E) 08197
Finalidad
Gestión de sus datos de contacto para solventar dudas o sugerencias.
Enviarle, en su caso, notificaciones que puedan ser de su interés.

Informació general de privacitat

Abast

La present Política de Privacitat de BLAU SISTEMAS, S.L. regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de BLAU SISTEMAS, S.L.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diferents websites, relatius a serveis prestats per BLAU SISTEMAS, S.L. els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de dades de caràcter personal, el qual és titular BLAU SISTEMAS, S.L. podent exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzaats segons les necessitats i activitats portades a terme per BLAU SISTEMAS, S.L.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

BLAU SISTEMAS, S.L., és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

BLAU SISTEMAS, S.L. es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable del tractament són:

Raó Social del Responsable CIF
BLAU SISTEMAS, S.L. B62583059
Dirección:
AV. RAMON ESCAYOLA 124
08197-SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA (E)
Contacto:
info@blausistemas.com / dpd.rgpd@blausistemas.com

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el disposat en la normativa vigent, BLAU SISTEMAS, S.L. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis deritvats de la seva activitat i la resta de prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels usuaris. Les dades que es puguin demanar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de les seves dades de contacte per atendre els seus dubtes o suggerències, amb la base legal de l’interès legítim de BLAU SISTEMAS, S.L. i l’eventual execució de mesures precontractuals.
 • Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès, amb la base legal del seu consentiment exprés.

S’informa que no es realitzaran evaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Tanmateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, excepte que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la que van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè.

BLAU SISTEMAS, S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BLAU SISTEMAS, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

BLAU SISTEMAS, S.L. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuasris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. BLAU SISTEMAS, S.L. no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i polítiques de privacitat que poguessin constar en els espais web o semblants dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte les dades demanades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga a la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció:
BLAU SISTEMAS, S.L.
AV. RAMON ESCAYOLA 124,
08197-SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA (E)

Tanmateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) en considerar-ho oportú.

 • COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS E IRREGULARIDADES
  En el cas d’existir alguan conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:
  BLAU SISTEMAS, S.L.
  AV. RAMON ESCAYOLA 124,
  08197-SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA (E)
 • COMPROMÍS DE L’USUARI PER TAL QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT
  Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació a HTTP://WWW.BLAUSISTEMAS.COM.
  En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsetats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’ususari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present avís legal i polítiques de privacitat.
 • RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
  Tant l’accés a les websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través de la mateixa, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran plenament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi BLAU SISTEMAS, S.L., tot això segons les possibilitats i objectius pels que estan concebuts. BLAU SISTEMAS, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.
 • INFORMACIÓ LSSI-CE
  En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és BLAU SISTEMAS, S.L. amb domicili a AV. RAMON ESCAYOLA 124, 08197-SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA (E) i amb la gestió del domini d’Internet HTTP://WWW.BLAUSISTEMAS.COM inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail INFO@BLAUSISTEMAS.COM.
  Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.
 • INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS
  L’empresa només es fa responsable dels continguits i de la gestió de les pàgines web de les quals sigui ella titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
  BLAU SISTEMAS, S.L. col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixen els mateixos una vegada hagin entès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.
  BLAU SISTEMAS, S.L. recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas que algún dia es disposi a l’ús).